ETIKK OG SAMFUNN

Wittusen & Jensen har alltid vært bevisst sitt samfunnsansvar og har sett viktigheten i å opptre som en positiv bidragsyter innen dette området, samtidig som de forretningsmessige interessene ivaretas. Dette får utslag i vårt vareutvalg, samt valg av samarbeidspartnere, leverandører og kunder.

Wittusen og Jensen skal være en kundefokusert bedrift, som utviser verdier som helhetstankegang, fleksibilitet, presisjon og smidighet. Hvordan man etterlever dette vil variere i ulike roller, men grunntanken er den samme. Wittusen og Jensen har en bedriftskultur preget av historie og tradisjon, noe som skal vernes og ivaretas, men som må utvikles i forhold til krav i omgivelsene.

Wittusen og Jensens retningslinjer for Etisk Handel
Wittusen & Jensen har i september 2017 blitt opptatt som medlem av Initiativ for etisk handel. Vi jobber nå med å formalisere medlemskapet, vedta interne retningslinjer for etisk handel og utarbeide en strategi for å forankre dette internt. Dette formaliserer vårt arbeide med etisk handel og ansvar for våre verdikjeder.

ILO-konvensjonene angir minimumsstandard for Etiske Retningslinjer, heriblant Etisk Handel. Wittusen og Jensen etterstreber å tilfredsstille disse kravene. Dersom varer produseres ut over landegrensene, skal lovgivningen på produksjonsstedet respekteres.

ILOs kjernekonvensjoner dekker de såkalte grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet: retten til å organisere seg og retten til kollektive forhandlinger (herunder streikeretten), eliminasjon av alle former for tvangs- og slavearbeid, avskaffelse av barnearbeid og eliminasjon av alle former for diskriminering i arbeidslivet. Wittusen og Jensen støtter oppunder ILOs konvensjoner nevnt under:

Barnearbeid og barns rettigheter
Konvensjon nr. 79 om minstealder
Konvensjon nr. 138
Organisasjonsfrihet
Konvensjon nr. 87
Konvensjon nr. 98 om retten til å organisere seg og til å føre kollektive forhandlinger
Forbud mot diskriminering
Konvensjon nr. 100 om lik lønn
Konvensjon nr. 111 om diskriminering i yrke
Arbeidstid
Konvensjon nr. 1
Konvensjon nr. 14
Arbeidstakers lønn
Konvensjon nr. 26 om ordning til å sette minstelønn
Konvensjon nr. 95 om sikring av arbeidstakers lønn
Tvangsarbeid
Konvensjon nr. 29
Helse, Miljø og Sikkerhet
Konvensjon nr. 155

Samfunnsansvar i Wittusen & Jensen
Wittusen & Jensen er strategisk samarbeidspartner med en av verdens største leverandører av produkter og tjenester i kontorbransjen, Office Depot (OD). Office Depot har et sterkt omdømme. Selskapet er kjennetegnet av å være fremtidsrettet og å ha et bevisst forhold til områder som miljø, etikk, sosialt ansvar og likestilling. Office Depot er bevisst sitt samfunnsansvar, og mener omsorg for mennesker, business og planeten vår går hånd i hånd.

Samfunnsansvar handler om å bry seg – det handler om medmenneskelighet.
I Wittusen og Jensen har vi tro på lokale tiltak. På denne måten kan vi påvirke mer direkte hvordan vårt bidrag blir benyttet.

Vi har valgt å ikke gi støtte til faste eller bestemte formål, men tar en vurdering på dette hvert år. Et tiltak kan f.eks. være å invitere en veldedig organisasjon på vår årlige julelunsj, hvor de mottar et bidrag for sitt arbeide. Kanskje gir vi støtte til et lokalt idrettslag, eller en skole i nærområdet, eller vi støtter lokale eller nasjonale prosjekter som vi har tro på.