Miljø, kvalitet og etiske retningslinjer

I Wittusen & Jensen er vi opptatt av miljø, så vel som kvalitet. Vi mener at kvalitet og miljø ofte går hånd i hånd. 

Forebygging og mål:
For å bøte på overnevnte gjør vi noen grep. Vi har fokus på miljøleveranser ut til kundene, hvor fokus er å samle flere leveranser i hver bil, med levering hos kunde på faste dager, fremfor f.eks. å alltid levere dagen etter bestilling.

I 2012 stod vårt nye sentrallager på Berger i Skedsmo klart. Her har vi bygd med fokus på miljø, og bygget har energiklassifisering B. Målet er 50 % redusert energiforbruk pr. kvm.

Som nevnt tar vi miljø på alvor i Wittusen og Jensen. Vi har derfor ca. 83% kildesorteringsgrad på avfallet vårt, er bevisst vår bruk av elektrisitet, samt at vi månedlig formidler et infobrev om miljøtiltak – og tips til de ansatte som publiseres på WJ Intranett og henges opp på tavler internt. Herunder ligger også tiltak for arbeidsmiljø, som f.eks. treningstilbud. Vi kan også nevne et lavt sykefravær, som per 2. kvartal 2017 er på 2,4%.

Krav til oss selv og våre leverandører:
Wittusen & Jensen er sertifisert Miljøfyrtårn siden 2007, med resertifisering i 2011 og 2014. Vi var først med dette i vår bransje. Fra 2014 ble også vårt sentrallager på Berger eget Miljøfyrtårn. Dette stiller krav til oss i forhold til bl.a. avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. For mer informasjon om Miljøfyrtårn, se www.miljofyrtarn.no.

Vi er også både vanlig medlem – og kontrollmedlem i Grønt Punkt, hvor sistnevnte gir forutsetning om å pålegge våre leverandører medlemskap.

I produktkatalogen vår er også miljø i fokus, med alle miljømerkede/ miljøvennlige produkter på katalogens første sider. Vi har anslagsvis rundt 1400 miljømerkede produkter tilgjengelig, samt en rekke ergonomiske produkter. Miljøhensyn er alltid i fokus ved valg av leverandører.

Andre initiativ:
Wittusen & Jensen deltar i Earth Hour og Sykle til Jobben.

Etiske retningslinjer

Vi jobber også for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder, blant våre samarbeidspartnere og internt. For å tydeliggjøre hva vi forventer har vi utarbeidet retningslinjer for etisk handel og forretningsdrift. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon.

Wittusen & Jensen forventer at våre leverandører videreformidler disse retningslinjene, eller tilsvarende, til sine underleverandører og bidrar til deres etterlevelse av dem, i tillegg til å jobbe for å etterleve kravene på egne vegne.

Wittusen & Jensen er også medlem i Initiativ for etisk handel (IEH). IEH er et ressurssenter for etisk handel, hvor vi årlig rapporterer om vårt arbeid med etisk handel.

Krav til egen virksomhet
Vi jobber kontinuerlig for å forbedre egen policy og praksis, blant annet innkjøpspraksis, som kan bidra til at leverandørene etterfølger våre retningslinjer for etisk handel i dialog med leverandører og andre interessenter.
Wittusen & Jensen, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.

WJ Business Partner as og våre leverandører skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

Oppfølging av etterlevelse av kravene
På oppfordring fra Wittusen & Jensen  må leverandøren kunne dokumentere hvordan de selv, og eventuelt underleverandører, arbeider for å etterleve retningslinjene. Det kan gjøres ved oppfølgingssamtaler med WJ Business Partner as og/eller kartlegging av arbeidsforholdene på produksjonssted. Dersom WJ Business Partner as ønsker å kartlegge underleverandører med hensyn til etterlevelse av retningslinjene for etisk handel, plikter leverandøren å tillate en slik kartlegging og oppgi navn og kontaktopplysninger på disse.

Ved brudd på de etiske retningslinjene skal leverandøren, i samarbeid med Wittusen & Jensen, lage en plan for utbedring av manglene. Utbedring skal skje innen rimelig tid. Heving av kontrakt vil kun forekomme dersom leverandør, etter gjentagende henvendelser, ikke viser vilje til å rette opp i forholdene.

Krav til forhold i leverandørkjeden
Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Varer som leveres til Wittusen & Jensen, skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene angitt nedenfor. Kravene bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.

1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)
1.1. Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.
1.2. Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)
2.1. Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.
2.2. Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.
2.3. Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)
1.1. Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med
i) nasjonal minstealder for ansettelse, eller;
ii) minstealder for obligatorisk skolegang,
med høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres.
1.2. Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted.
1.3. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.
1.4. Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO-konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

4. Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)
4.1. Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.
4.2. Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet.

5. Brutal behandling (FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, art. 7)
5.1. Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)
6.1. Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.
6.2. Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.
6.3. Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.
6.4. Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

7. Lønn (ILO konvensjon nr. 131)
7.1. Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.
7.2. Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.
7.3. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.

8. Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)
8.1. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer.
8.2. Arbeidere skal ha minst én fridag per 7 dager.
8.3. Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.
8.4. Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstidstid over normal arbeidstid (se punkt 8.1 over), minimum i tråd med gjeldende lover.

9. Regulære ansettelser (ILO konvensjon nr. 95, 158, 175, 177, 181)
9.1. Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.
9.2. Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.
9.3. Lærlingprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

10. Marginaliserte befolkningsgrupper (FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, art. 1 og 2)
10.1. Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er avhengig av.

11. Miljø
11.1. Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden skal gjennomføres gjennom minimering av utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann og minimering av drivhusgassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på eller skadet av forurensning.
11.2. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.

12. Korrupsjon
12.1. Alle former for bestikkelser, er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.

13. Ledelsessystem hos leverandører
Ledelsessystem er sentralt for implementering av etiske retningslinjer. WJ Business Partner understreker viktigheten av at leverandør har systemer som støtter implementeringen av disse.
Forventningene er tydeliggjort ved at:
• Leverandøren bør utpeke en ansvarlig, sentralt i organisasjonen, for implementering av de etiske retningslinjene i egen virksomhet
• Leverandøren skal gjøre retningslinjene kjent i alle relevante deler av sin organisasjon
• Leverandøren skal innhente samtykke fra WJ Business Partner før produksjon eller deler av produksjon settes ut til en underleverandør/kontraktør der dette ikke er avtalt på forhånd
• Leverandøren skal kunne gjøre rede for hvor varer som er bestilt av WJ Business Partner blir produsert.