Varsel om prisendringer fra 1.1.2023

Grunnet den globale og nasjonale situasjonen med sterk ubalanse i store deler av økonomien, varsles med dette prisendringer gjeldende fra 1. januar 2023.

Årsakene til disse helt nødvendige prisendringene skyldes en kombinasjon av flere forhold, blant annet;

  • Krigen i Ukraina som fører til historisk høye energipriser i Europa
  • Råvaremangel i mange sektorer som resulterer i økte kostnader på vesentlige innsatsfaktorer
  • Inflasjon og kostnadsvekst på nivåer i Norge og de fleste andre økonomier som man ikke har opplevd på flere tiår.

I sum betyr dette kostnadsøkninger for vår virksomhet både knyttet til utvikling i våre innkjøpspriser samt egne kostnader knyttet til for eksempel energi, transport, lønnsutvikling og lignende.

Dette gjør det nødvendig å endre våre utsalgspriser fra og med 1.1.2023.

Utslagene i våre utsalgspriser varierer mye mellom ulike produkter og produktgrupper, for eksempel avhengig av hvor stor andel av prisdannelsen som er knyttet direkte til råvaren, energi, transport osv.

Det er derfor vanskelig å angi på generelt grunnlag hva dette betyr for den enkelte kunde da aktuell kjøpsmiks og produktbehov hos den enkelte varierer.

Vi ber om forståelse for at vi er nødt til å gjennomføre disse endringene, og forsikrer om at vi fortsatt vil arbeide hardt hver dag for å minimere effekten for våre kunder.

Din kontaktperson hos oss vil kunne gi mer presis informasjon om effekten for din virksomhet, samt bistå med forslag til endringer i produktsammensetning i dine varekjøp som kan bidra til å redusere effekten av prisendringene.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.