Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.

Wittusen & Jensen jobber systematisk for å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører for å sikre hele verdikjeden.

Dette gjøres i nært samarbeid med og i dialog med våre leverandører, samarbeidspartnere, og andre interessenter. En viktig del av dette arbeidet er å forsikre at de produkter vi omsetter er fremstilt i tråd med krav beskrevet i vår Policy for bærekraftig forretningspraksis – våre etiske retningslinjer.

En menneskerettslov for næringslivet

Wittusen & Jensen stiller seg bak åpenhetslovens formål om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Arbeidet og prosessen rundt etisk handel og åpenhetsloven er godt forankret i vår ledelse og vårt styre.

Som flere års medlem av Etisk handel Norge er OECD sin modell for aktsomhetsvurderinger – for å fremme et ansvarlig næringsliv – en innarbeidet metodikk på hvordan vi jobber i vår leverandørkjede.

Aktsomhetsvurderinger - Åpenhetsloven - Wittusen & Jensen
OECDs RETNINGSLINJER: En aktsomhetsvurdering er en risikoanalyse for å kartlegge bedriftens negative konsekvenser av sin virksomhet, for så å iverksette forebyggende tiltak.

Vårt kvalifiseringsnivå hos Etisk Handel Norge tilfredsstiller lovkravet i åpenhetsloven gjeldene fra 1. juli 2022.

Wittusen & Jensen har publisert «Policy for bærekraftig forretningspraksis»og «Årsrapport 2021 Etisk handel Norge» på våre hjemmesider for å vise vår åpenhet rundt hva vi gjør av tiltak knyttet til bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetskriteriene som er sentrale i Åpenhetsloven er også gjengitt på våre hjemmesider.