Bærekraftig forretningspraksis med etisk handel

Vårt medlemskap i Etisk ­handel Norge og ­sporbarhet i leverandør­kjeden gir oss en større trygghet på at vår forretningspraksis er ­bærekraftig.

Wittusen & Jensen har siden 2017 vært medlem i Etisk handel Norge, som er et resurssenter og en pådriver for bærekraftig forretningspraksis, også kalt etisk handel.

Som medlem i Etisk handel Norge forplikter vi oss til å jobbe for bærekraftig forretningspraksis i leverandørkjeden, slik at all handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Dette er en forutsetning for å nå FNs bærekraftsmål. 

Aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger er metoden for bærekraftig forretningspraksis. Det er en risikobasert tilnærming for å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og i hele verdikjeden. Å stanse, redusere eller forbygge negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø, er en grunnleggende forutsetning for å lykkes med etisk handel.

Aktsomhetsvurderinger:

> er forebyggende
> er risikobaserte og innebærer prioritering av alvorlig og sannsynlig negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø
> er dynamiske
> blir styrket gjennom involvering av interessenter
> flytter ikke ansvar
> samsvarer med internasjonale standarder for bærekraftig forretningspraksis
> avhenger av omstendigheter som forretningsmodell, produktvalg, størrelse, posisjon i leverandørkjeden etc.
> inkluderer kontinuerlig kommunikasjon

Krav til leverandører

Gjennom medlemskapet i Etisk Handel Norge forplikter vi oss til å redusere negativ miljøpåvirkning i hele verdikjeden, og til å følge relevante nasjonale og internasjonale miljølover. 

Våre leverandører er pliktige til å forhindre tvangsarbeid, ekstrem bruk av overtid, barnearbeid, brutal behandling på arbeidsplassen, diskriminering og korrupsjon. I tillegg må produktene innfri norske krav og ikke inneholde skadelige kjemikalier. Våre leverandører må garantere at de kan innfri disse kravene. 

Vi er i gang med å kartlegge hvor varene våre produseres slik at vi kan danne oss et overordnet risikobilde, og avdekke eventuelle forbedringsbehov hos den enkelte leverandør eller produsent. 

Les mer om våre etiske retningslinjer og våre bærekraftige minstekrav til leverandører.